Europaforum
Yrkeshögskolan syd

|

Facebook
Instagram
Youtube
Google plus

Yrkeshögskolan Syd

YH-logo
MENY

Om Yrkeshögskolan Syd

Yrkeshögskolan Syd är en organisation där företag från södra Sverige i samverkan med berörda kommuner och andra intressenter bedriver framgångsrika Yrkeshögskole- och uppdragsutbildningar som leder till arbete.

Yrkeshögskolan Syd bedriver utbildningar inom den tekniska sektorn. Sedan flera år samverkar utbildningsanordnare och kommuner under varumärket Yrkeshögskolan Syd. Detta skapades med syfte att trygga kompetensförsörjningen i Skåne, Blekinge och södra Småland vad gäller industriell teknik och eftergymnasial yrkeskompetens. 1996 startades de första utbildningarna och har sedan dess varit en gemensam faktor för de intressenter som varit involverade.


Under åren har det byggts upp en gedigen kompetens och infrastruktur kring de utbildningar som bedrivs. I ledningsgrupperna för utbildningarna sitter representanter för flera ledande företag som Yrkeshögskolan Syd utbildar för. Värt att notera är att vi idag är en kommunal verksamhet. Det innebär att vi inte är vinstdrivande och satsar alla våra resurser på våra studerande.


Yrkeshögskolan Syd är ett inregistrerat varumärke

Yrkeshögskolan Syd är sedan 2001 ett registrerat varumärke som är väl inarbetat hos företag och övriga intressenter. Varumärket borgar för att studerande och arbetsliv får utbildning respektive kompetens med kvalitet och aktualitet. Varumärket är också ett incitament till att skapa en bredare bas för organisationer, kommuner och aktörer att gemensamt marknadsföra YH-utbildningar men också att bedriva kortare utbildningar inom ramen för kompetensutveckling i perspektivet livslångt lärande.


I ledningsgrupperna
sitter en majoritet av företagsrepresentanter och branschorganisationer som har direkt koppling till de olika utbildningsprogrammen. Den eftergymnasiala nivån garanteras genom att även högskolor är representerade i ledningsgrupperna. Även de studerande har representantskap i ledningsgruppen.


De utbildningar som Yrkeshögskolan Syd erbjuder är alla godkända av myndigheten för yrkeshögskolan. YH är en eftergymnasial efterfrågestyrd utbildningsform inom det reguljära utbildningssystemet och är utformad i samarbete med arbetslivet för att leda till jobb.


Yrkeshögskolan Syd levererar utbildningar med en mix av teori och praktik vilket för arbetslivet utgör ett nödvändigt komplement till de mer teoretiska högskole- och universitetsutbildningarna. För att uppnå slutmålet står kontakterna med arbetslivet i centrum för att de studerande skall få de bästa möjligheterna att lyckas i sin nya karriär. I genomsnitt 90 % av de som examinerats vid Yrkeshögskolan Syd har ett kvalificerat jobb 6 månader efter avslutad utbildning.

Samtliga inriktningar representerar kompetensområden där det råder en omedelbar eller förväntad efterfrågan på tekniker/ingenjörer vilket förutsätter ett mycket nära samarbete med företag och branschorganisationer. Cirka en tredjedel av utbildningstiden förläggs till företag. Lärarkompetensen hämtas till största delen från arbetslivet i syfte att hålla innehållet i utbildningarna på en kvalificerad och aktuell nivå. Anställd personal har alla en yrkesbakgrund inom något av de områden som vi utbildar inom.

Möjligheterna att skaffa sig en bra kvalificerad grundutbildning hos Yrkeshögskolan Syd ger också en stabil bas för en framtida karriär och specialistutbildning ute i företagen. Kommunikationen som upprättas mellan företag, studerande och Yrkeshögskolan Syd under de företagsförlagda delarna av utbildningen är mycket värdefulla för den studerandes möjligheter till ett bra jobb. En majoritet av representanter för företagen sitter med i ledningsgrupperna och ger extra injektion både vad gäller upplägg, innehåll och utveckling i utbildningarna.

Dela sidans innhåll:

Kontakt

Yrkeshögskolan Syd
Norra stationsgatan 9
281 48 Hässleholm

0451-268581
Mejla oss här

Synpunkter

Följ oss

Facebook
Instagram
Youtube
Google plus
Hässleholms Kommun